سال تحصیلی 94-93

ردیف نام ونام خانوادگی شماره دانشجویی رشته تحصیلی مقطع رتبه
1
مرضیه حسنی
932061833 کامپیوتر کاردانی پیوسته اول
2 هانیه موسی 921923409 حسابداری کاردانی پیوسته اول
3 مهسا کاکلی 921924315 حسابداری کاردانی پیوسته دوم
4 زهرا اشرفی 921865774 حسابداری کاردانی پیوسته سوم
5 جمیله سادات بهشتی 922784093 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته اول
6 محمد شجاع 921950785 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته دوم
7 فاطمه قاسمی 921816051 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته سوم
8 فرزانه معدن پیشه 930561360 برق-کنترل کارشناسی ارشد اول
9 فرزانه جوادی 930572951 برق-مخابرات کارشناسی ارشد اول
10 مریم شکوری 930285170 برق- الکترونیک کارشناسی ارشد اول
11 ریحانه بهزادی 930495073 برق- الکترونیک کارشناسی ارشد دوم
12 سپیده وفایی 930345875 برق- الکترونیک کارشناسی ارشد سوم
13 امیرنبوتی 920620120 برق- الکترونیک کارشناسی ارشد اول
14 محسن جعفری 920620113 برق- الکترونیک کارشناسی ارشد دوم
15 بهنودکریم نژاد آبباریکی 920570927 برق- الکترونیک کارشناسی ارشد سوم
16 افشین رجبی 930468602 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد اول
17 علی شایان پور 930328861 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد دوم
18 نقی بهجت 930475586 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد سوم
19 محمدزرین 920620140 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد اول
20 سجادقدیمی حاجی بابا 920648376 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد دوم
21 قاسم قرداشی 920571544 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد سوم
22 حمیدرضا بابا خانلو 930272871 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد اول
23 جوادسیمرغ 930299930 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد دوم
24 داریوش بنده علی 930275737 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد سوم
25 علیرضا قابل 920620131 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد اول
26 محمدبشیری 920590453 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد دوم
27 مجتبی اسفندیاری 920570967 برق-قدرت 173 کارشناسی ارشد سوم
28 بهنازاکبری 930271106 معماری کارشناسی ارشد اول
29 سهیلا آقایی 930386152 معماری کارشناسی ارشد دوم
30 منصوره نجفی 930512083 معماری کارشناسی ارشد سوم
31 مهتاب خمسه زاده 920564575 معماری کارشناسی ارشد اول
32 مرضیه نقدی 920564758 معماری کارشناسی ارشد دوم
33 مازیار سرداری 920728481 معماری کارشناسی ارشد سوم
34 رسول افرادی 930486869 کامپیوتر کارشناسی ارشد اول
35 سهیلا آزاد 930522383 کامپیوتر کارشناسی ارشد دوم
36 محمدتمیم 930625656 کامپیوتر کارشناسی ارشد سوم
37 سروش آزادی 920573189 کامپیوتر کارشناسی ارشد اول
38 الهام شهری 920563941 کامپیوتر کارشناسی ارشد دوم
39 زهرا صدقی غرفه 920563845 کامپیوتر کارشناسی ارشد سوم
40 مهسا انصارین 930447315 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد اول
41 ریحانه فرج 930321400 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دوم
42 علی دراج 930331827 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سوم
43 هادی فرامرزی پارسا 930274238 حسابداری کارشناسی ارشد اول
44 نیلوفرشاهمرادی بالینی 930601836 حسابداری کارشناسی ارشد دوم
45 محبوبه خرم 930349916 حسابداری کارشناسی ارشد سوم
46 صراف جعفرزاده 920565400 حسابداری کارشناسی ارشد اول
47 طیبه یوسف زاده تبریزی 920065661 حسابداری کارشناسی ارشد دوم
48 کاظم جلیلی 920566223 حسابداری کارشناسی ارشد سوم
49 منصوره رستمی 930421280 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد اول
50 محمدعلی زاده 930320917 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد دوم
51 محمدگودرزی 930359665 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد سوم
52 سپیده مانی 920557426 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد اول
53 سیدمجتبی میرافضلی 920566960 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد دوم
54 جواد خلج امیرحسینی 920566963 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد سوم
55 آرش آذر نوش نوبری 930411875 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد اول
56 محمد منوجهری 930444124 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دوم
57 محمد رضا سازنده 930280852 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سوم
58 زینب کریمی 920557608 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد اول
59 حسین حیدری 920566287 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دوم
60 سمیه صمدزاده یزدی 930344159 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد اول
61 صدیقه مهر چهره بریمانی 930489428 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد دوم
62 لیلا محمودی 930278479 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد سوم
63 عباس باستان 920619926 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد اول
64 اعظم حیدری 920642032 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد دوم
65 محمدتقی میلانی راد 920567581 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد سوم
66 سارا امیرپورتالش 930390936 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد اول
67 سمیه غنیمتی 930321441 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد دوم
68 سیده ریحانه احمدی 930335880 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد سوم
69 نازلی اصلی نژاد 920559050 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد اول
70 ام هانی کریمی 920586711 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد دوم
71 فاطمه سادات پوررضوان روح 920558999 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد سوم
72 ثنا حاج عباس فارسی 930304215 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد اول
73 مصطفی کمالی خراسانی 930520823 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد دوم
74 آمنه صلواتی 930292924 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد سوم
75 فرانک نجاری فسقندیس 920559026 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد اول
76 ریحانه حسینی 920631432 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد دوم
77 بتول رجبی ترخورانی 920642022 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد سوم
78 اکرم نیکوکار 930289684 زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد اول
79 سهیلا یوسفی حسنعلیده 930494156 زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد دوم
80 ابوالفضل افشاری پور 930592684 زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد سوم
81 سوسن حبیب اللهی 920160641 زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد اول
82 انسیه ترابیان 930363086 مدیریت