اسامی دانشجویان ممتاز سال 93-92

نام ونام خانوادگی شماره دانشجویی مقطع رشته تحصیلی رتبه کسب شده
فیروز زینالی 922048222 کارشناسی پیوسته  برق قدرت  اول
جوادپاشاخانلو 900614522 کارشناسی پیوسته برق قدرت  اول
عقیل بشیری 900338680 کارشناسی پیوسته برق قدرت  دوم
امیر هوشنگ صفا 900316412 کارشناسی پیوسته برق قدرت  سوم
علی خاتون خم 890459308 کارشناسی پیوسته برق قدرت  اول
حسام بابائی 890459275 کارشناسی پیوسته برق قدرت  دوم
سعیدجودی 890459297 کارشناسی پیوسته برق قدرت  سوم
میثم عسگری 880472826 کارشناسی پیوسته الکترونیک  اول
بهاره منصوری 890459223 کارشناسی پیوسته الکترونیک  اول
سمیراکمالی 890459186 کارشناسی پیوسته الکترونیک  دوم
سام الدین رحیمی 90116100056 کارشناسی پیوسته الکترونیک  اول
شیوازینتی 900410865 کارشناسی پیوسته الکترونیک  دوم
نگارالسادات رضوانی 900410874 کارشناسی پیوسته الکترونیک  سوم
طاهره اشجاری 910047419 کارشناسی پیوسته الکترونیک  اول
مریم زهره 910311710 کارشناسی پیوسته الکترونیک دوم
محمد خانکی 920199266 کارشناسی پیوسته الکترونیک اول
عاطفه فعله گری 920205162 کارشناسی پیوسته الکترونیک دوم
محمدلقائی 911192645 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی الکترونیک اول
محمدعلی دنیوی 922022510 کارشناسی پیوسته کامپیوتر اول
زهرا شفیعی 920223798 کارشناسی پیوسته کامپیوتر دوم
پویا رضا خانلو 922049496 کارشناسی پیوسته کامپیوتر سوم
سهیلاندرلو 900408482 کارشناسی پیوسته کامپیوتر اول
امیررضا گنجوی 900411116 کارشناسی پیوسته کامپیوتر دوم
سید سعید ساعتی 890458900 کارشناسی پیوسته کامپیوتر اول
صمد اقا جانی 911189410 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر اول
علی فخیمی 911188865 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر دوم
سلیما خسروی 911186041 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر سوم
سعیده هنرمند 922036093 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر اول
محمد زینتی 910449152 کاردانی پیوسته برق صنعتی اول
سجاد توکلی 91860371 کاردانی پیوسته برق صنعتی دوم
جوادرحمانی 911860028 کاردانی پیوسته برق صنعتی سوم
مهدی زینلی 920435205 کارشناسی پیوسته پرستاری اول
مهرزادبیاتی 920365126 کارشناسی پیوسته پرستاری دوم
پریسا نجفی 920339198 کارشناسی پیوسته پرستاری سوم
افسانه دینی 910105333 کارشناسی پیوسته پرستاری اول
سودابه کرمی 910132406 کارشناسی پیوسته پرستاری دوم
شیما انصاری 910292156 کارشناسی پیوسته پرستاری سوم
مرضیه هاشمی 900410763 کارشناسی پیوسته پرستاری اول
پرستوعلیزاده 900484453 کارشناسی پیوسته پرستاری دوم
طیبه شریفی 900339451 کارشناسی پیوسته پرستاری سوم
فاطمه امینی 920189187 کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی اول
زهراخلج بابایی 920213478 کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی دوم
آزاده ابراهیمی شیرکوهی 922065564 کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی سوم
بتول نوروزی 911159547 کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی اول
مهدی حسینی انوری 900489933 کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی اول
فاطمه عبداللهی 900546690 کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی دوم
زهرا شریفلو 920292297 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری اول
فهیمه اصغری 910725733 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری اول
لیلا  نداف 9111822547 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری دوم
لیلاعلی مدد 910725760 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری سوم
مهسا کاکلی 921924315 کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری اول
هانیه موسی 921923409 کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری دوم
زهره امیدی 921921848 کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری سوم
فرشته بلشلی 910938566 کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری اول
فایزه محتشم 920194268 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی وبرنامه ریزی اموزشی اول
ابوالقاسم خمسلو 920221583 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی وبرنامه ریزی اموزشی دوم
شادی جوزقی 900408601 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی وبرنامه ریزی اموزشی اول
سحرساوه ای 900407722 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی وبرنامه ریزی اموزشی دوم
فاطمه شفایی 920237847 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی اول
لیلامطهری 900408587 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی اول
معصومه شعبانی 900410701 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی دوم
پریساحسن بیک 900546764 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی سوم
سیدامیرحسین فاطمی 920262955 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ساخت وتولید- ماشین افزار اول
علی امانی الست 920308360 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ساخت وتولید- ماشین افزار دوم
زهرا آذرشب 911196239 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ساخت وتولید- ماشین افزار اول
امیرآمینون 920261486 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران -عمران اول
امیرنصیری فر 922062639 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران -عمران دوم
ابراهیم اسدیان 920260111 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ذوب فلرات اول
سعید نادری 920297009 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ذوب فلرات دوم
افشین ادیبی 920286964 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ذوب فلرات سوم
هادی عبداله زاده 911708480 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ذوب فلرات اول
مرتضی آقائی 911198717 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ذوب فلرات دوم
علی عبدی خجسته 910372061 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ذوب فلرات سوم
حجت نوپا 910706615 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک خودرو اول
سیدامین هاشمی رستگار 911186534 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک خودرو دوم
محمدخادمی فرد 910741771 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک خودرو سوم
میثم انتظاری جلیل 922068087 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک خودرو اول
مجید اکانی 920290671 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مکانیک خودرو دوم
یگانه مولایی 920188860 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی اول
سیدامیررضا موسوی 920187709 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی دوم
مرتضی افشاری تنها 920216699 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی سوم
زهرا اسدی  910161910 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی اول
میثم مهجور 910011928 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی دوم
مهرداداسماعیلی 910256257 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی سوم
عاطفه دانش آموز 900546841 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی اول
الهه اصغرزاده 900411102 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی دوم
فایقه میرگلوبیات 900408449 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی سوم
حسین شیرمحمدی 890459565 کارشناس پیوسته مهندسی صنایع-تولید صنعتی اول
فاطمه رضایی 920183687 کارشناس پیوسته مهندسی عمران اول
محمدرحمتی 920203072 کارشناس پیوسته مهندسی عمران دوم
سیده مهشیدجوادی 922067996 کارشناس پیوسته مهندسی عمران سوم
امیرمسعودایزدیان 911121243 کارشناس پیوسته مهندسی عمران اول
مجید کامرانی 900631990 کارشناس پیوسته مهندسی عمران اول
صابرمیرگلوی بیات 900408380 کارشناس پیوسته مهندسی عمران دوم
احمدرضا محمدامری 900546827 کارشناس پیوسته مهندسی عمران سوم
امیر چراغی 910053418 کارشناسی پیوسته مهندسی متالورژی مواد اول
مهران حسن آقابرقانی 910173743