آئین نامه وشرایط دانشجوی ممتاز

دانشجوی ممتاز در هر رشته و ورودی بطور سالیانه با شرایط ذیل از بین دانشجویان استخراج گردیده واعلام می گردد(جهت استفاده از تخفیف شهریه)
 

مقطع تحصیلی تعداد واحد درسی اخذ شده در هر ترم میزان نمره ومیانگین در نیمسال مربوطه توضیحات
کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته 18 واحد وبالاتر در هر ترم در هیچ درسی نمره کمتراز 12 نداشته باشد
میانگین نمرات دررشته های فنی وعلوم پزشکی17
میانگین نمرات دررشته های علوم پایه وکشاورزی18
میانگین نمرات دررشته های علوم انسانی وهنر19
کمتر نباشد
 
بدون احتساب نمرات دروس پیش وجبرانی
کارشناسی ارشدپیوسته وناپیوسته 8 واحد وبالاتر در هیچ درسی نمره کمتراز 14 نداشته باشد
میانگین نمرات دررشته های فنی وعلوم پزشکی16
میانگین نمرات دررشته های علوم پایه وکشاورزی17
میانگین نمرات دررشته های علوم انسانی وهنروپزشکی18
کمتر نباشد
بدون احتساب نمرات دروس پیش وجبرانی