ایمیل مدیران گروه

نام نام خانوادگی گروه سمت  ایمیل استاد
مریم رستگارپور  کامپیوتر مدیرگروه rastgarpour@gmail.com
زین العابدین امینی سابق مدیریت دولتی مدیرگروه drsajadamini@yahoo.com
حسین حبیبی تبار معارف مدیرگروه habibi.tabar@yahoo.com
داود حسین زاده ارشد مدیریت آموزشی مدیرگروه hoseeinzadeh@yahoo.com
وحید سقراطی پرستاری مدیرگروه v_soghrati@yahoo.com
رقیه طالبی حسابداری مدیرگروه Mina_talebi1385@yahoo.com
سعید فدائی ارشدعمران مدیرگروه fadaeesaeed@gmail.com
ملک محمد فرخ زاد ادبیات مدیرگروه mmfzad@yahoo.com
داود قاسمی  رشته  متالوژی کلیه مقاطع مدیرگروه davoodghasemi@yahoo.com
مسعود قربانحسینی حسابداری وبازرگانی مدیرگروه mghor@iau-saveh.ac.ir
محمود قیوم زاده ارشد ودکتری حقوق مدیرگروه maarefteacher@yahoo.com
یوسف گنج دانش ارشد ودکتری الکترونیک مدیرگروه ganjdanesh@yahoo.com
محسن موسوی فتمه سری شیمی مدیرگروه drmousavi@hotmail.com
جواد نیکوکار قدرت مدیرگروه j.nikoukar@yahoo.com
محمد واحدی  مکانیک مدیرگروه

vahedi.majid@gmail.com

نیما هاشمی قرمزی صنایع مدیرگروه n.hashemi@iau-saveh.ac.ir
جواد نصر کشاورزی مدیر گروه avadnasr@iau-saveh.ac.ir