پرستاری

ردیف نام ونام خانوادگی شماره دانشجویی رشته مقطع رتبه
1 فاطمه داداش نژاد ملکشاه 930187532 پرستاری کارشناسی اول
2 حامد کرمی 930221381 پرستاری کارشناسی  دوم
3  سعید ابراهیمی 930244039 پرستاری کارشناسی  سوم
4  فرزانه کمانگیر 920731988 پرستاری کارشناسی  اول
5  پریسا نیکنام 920734137 پرستاری کارشناسی  دوم
6  مصطفی میرزایی 920425976 پرستاری کارشناسی  سوم
7  افسانه دینی 910105333 پرستاری کارشناسی  اول
8  سودابه کرمی 910132406 پرستاری کارشناسی  دوم
9  فاطمه اوسطی 910035165 پرستاری کارشناسی  سوم